Koje proizvode koristimo za tretman zemljišta?

Mikroorganizmi su zaslužni za mineralizaciju organskih jedinjenja, ali i mobilizaciju teško rastvorljivih neogranskih jedinjenja, što za rezultat ima – direktan, pozitivan uticaj na prinos gajenih biljaka.

Jasno je da su mikroorganizmi izuzetno važni za poljoprivrednu proizvodnju, ali ona podrazumeva i intenzivnu obradu zemljišta, koja sa sobom nosi i negativne efekte po mikrooranizme. Zbog toga je neophodna upotreba mikrobioloških đubriva.

Tretman zemljišta mikrobiološkim đubrivima je način da se nadomesti nedostatak mineralnih đubriva i pesticida. Ovo dovodi do aktiviranja određenih mikrobioloških procesa, stimulaciju rasta i razvoja biljaka, a samim tim i na prinos i njegov kvalitet. 

U zavisnosti od toga da li se bavite ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom ili cvećarstvom, izaberite proizvode koji će najviše odgovarati vašim potrebama obrade zemljišta.

Proizvodi koje nudimo za tretman zemljišta su startno mikrogranulisano mikrobiološko đubrivo, mikrobiološko granulisano đubrivo, tečno mikrobiološko đubrivo, kao i đubrivo za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.

Kakve efekte ostvaruje tretman zemljišta Agrounik proizvodima?

Oporavak zemljišta

Uz naše proizvode možete eliminisati negativne efekte primene mineralnih đubriva, uticati na brže razlaganje žetvenih ostataka ili sprečiti azotnu depresiju.

Plodnije zemljište

Primena naših đubriva utiče na veću otpornost biljaka na stresne uslove i veću mikrobiološku aktivnost, što dovodi i do povoljnog uticaja na  plodosnost.

Veći prinosi

Primena naših proizvoda omogućava bolje ukorenjavanje biljaka, njihovu bolju ishranu tokom vegetacije, kao i ubrzan početni rast.

Agrounik proizodi garantuju standard kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, pa je i tretman zemljišta uz pomoć naših đubriva provereni recept za uspeh. Izaberite proizvode koji su potrebni vašem zemljištu i učinite ga još plodnijim.